Đây là trung tâm đào tạo nội bộ về An toàn Chất lượng Môi trường của công ty PVD Tech.

Theo yêu cầu của hệ thống quản lý, công ty PVD Tech xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ này nhằm cung cấp kiến thức HSEQ cho CNCNV  và nhà thầu làm việc tại công ty. Các bài giảng được biên soạn phù hợp cho hoạt động của công ty, đồng thời các đối tượng được yêu cầu hoàn thành bài giảng/bài kiểm tra trong thời hạn cho phép và ma trận đào tạo đã được thiết lập.