Hệ thống đào tạo online của PVD Tech do Phòng An toàn Chất lượng phát triển, trong đó bao gồm:

1. Các Chuyên đề về HSE cho người mới vào.
2. Các Chuyên đề về HSE cho nhà thầu vào làm việc tại PVD Tech.
3. Các Chuyên đề về HSE cho những công việc chuyên môn tại công ty PVD Tech.
4. Các Chuyên đề riêng của từng phòng ban trong công ty PVD Tech.

Theo yêu cầu của qui trình đào tạo nội bộ, những người có liên quan sẽ được tạo account để tiếp cận các chuyên đề, và phải hoàn thành trong thời gian được chỉ định trước khi chính thức làm việc.

Nếu có thắc mắc nào, vui lòng liên hệ: Phòng An toàn Chất lượng, công ty PVD Tech.