Mục này bao gồm những chuyên đề an toàn của Go home safe.

Theo yêu cầu về công tác đào tạo/tập huấn về HSEQ, định kỳ 6 tháng mỗi cán bộ của PVDrilling cần xem lại các chuyên đề tối thiểu 1 lần.