Khóa này bao gồm những nội dung về các yêu cầu và hướng dẫn an toàn của Tổng Công ty PVDrilling:

- PVDrilling Safety Handbook.

- PVDrilling Safety Guideline.

- PVDrilling - Go home safe.

- An toàn khi làm việc trong văn phòng.

- Các chuyên đề an toàn: mang vác vật nặng, an toàn cho mắt, v.v...

Bạn cần hoàn thành chương trình đào tạo này trong vòng 30 ngày kể từ khi chính thức làm việc tại TCT PVDrilling hoặc đơn vị thành viên.

Chúc các bạn làm việc an toàn và hiệu quả.

Admin.